Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Din personliga integritet är av stor betydelse för oss och denna personuppgiftspolicy innehåller information kring behandlingen av dina personuppgifter när du använder vår låneförmedlartjänst.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker under varumärket Lenditum är Lenditum AB, org.nr 559320-5429, Box 131, 431 22 Mölndal. Det innebär att Lenditum AB ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, dvs. dataskyddsförordningen (”GDPR”) och ytterligare nationell lagstiftning.

Vid frågor vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post på kundservice@lenditum.se.

2. Centrala begrepp

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kopplas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, personnummer, och adress, IP adress och e-postadress.

Behandling av personuppgifter inbegriper hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, analysering, lagring och dess ändring.

3. Vilken information samlar Lenditum in och vad är syftet med behandlingen?

3.1 I samband med låneförmedling

Personuppgifter som behandlas

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer och e-post)
 • Personnummer
 • IP-adress och annan tekniska data
 • Kontonummer
 • Information om sysselsättning
 • Information om boende
 • Civilstånd
 • Antal barn
 • Andra uppgifter du lämnar i låneansökningsformuläret
 • Information du lämnar till kundtjänst
 • Information i kreditupplysningen, (t.ex. om du har anmärkningar hos Kronofogden)
 • Utdrag vid kontroll av förekomst i EU:s sanktionsregister och PEP-register
 • Information som du lämnar om eventuell medsökande och kreditupplysningsinformation samt utdrag ur EU:s sanktionsregister och PEP- register om din medsökande

Syfte med behandlingen

 • För att registrera och behandla din låneansökan i syfte att tillhandahålla låneförmedlartjänsten i enlighet med vårt villkorsavtal
 • För att utföra en ID-kontroll och PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning) av dig och kontrollera att du inte befinner dig i EU:s sanktionsregister i syfte att säkerställa att vi har rätt att erbjuda dig låneförmedlartjänsten
 • För att analysera uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysningen i syfte att avgöra om du är behörig till ett lån
 • För att vidarebefordra låneansökan till de samarbetsbanker och långivare, vilkas grundkrav för långivning du uppfyller
 • För att kunna kontakta dig via sms, e-post, telefon och post i syfte att utföra låneförmedlartjänsten
 • För att spela in telefonsamtal i syfte att dokumentera och säkerställa eventuella överenskommelser och samtycken med dig och förbättra kvaliteten i vår kundtjänst
 • För att hantera kundtjänstärenden och klagomål som du inkommer med
 • För att inhämta låneerbjudanden från de banker och långivare vi samarbetar med
 • För att analysera hur låneförmedlartjänsten används och upprätta anonymiserad statistik
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra vår låneförmedlartjänst och de tekniska plattformar som den tillhandahålls via
 • För att förebygga, upptäcka och motverka bedrägerier och missbruk av vår låneförmedlartjänst
 • För att fullgöra vårt avtal med den eventuella långivare du ingår ett låneavtal med

3.2 I samband med marknadsföring

Personuppgifter som behandlas

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, sms och telefon)
 • Information om inkomst, betalningsanmärkningar osv.
 • IP-adress och annan tekniska data
 • Information om dig som samlas in genom cookies

Syfte med behandlingen

 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper via Facebook baserat på ditt urval och preferenser med syftet att tillhandahålla dig med relevanta annonser via Facebook
 • Skapande av “similar audience” och anpassade målgrupper via Google Adwords annonsnätverk baserat på ditt urval och preferenser med syftet att tillhandahålla dig relevanta annonser via Google
 • Analys och utvärdering av marknadsföringsåtgärder
 • Analys och gruppering av kunder efter vissa urval och preferenser (så kallad profilering) med syftet att erbjuda dig relevant och anpassad information om vår tjänst

3.3 Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av dina personuppgifter görs eftersom det behövs för att ingå och uppfylla avtalet med dig eller eftersom vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel för att svara på frågor som du meddelar kundtjänst och i syfte att vidareutveckla och förbättra kvaliteten i vår låneförmedlartjänst, eller för att marknadsföra vår tjänst.

Vi hanterar också personuppgifter om dig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis för att verka i enlighet med krav i bokföringslagen och penningtvättslagen. Information om PEP-kontroll, ID-kontroll och kontroll mot EU:s sanktionsregister görs för att fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med penningtvättslagen.

Vi kan komma att spela in telefonsamtal med dig eftersom vi har en rättslig skyldighet att dokumentera eventuella avtal som vi träffar med dig per telefon. Vi spelar även in telefonsamtal med det legitima och berättigade intresset att förbättra vår låneförmedlartjänst och för att undvika missförstånd i vår kommunikation och för att motverka bedrägerier.

3.4 Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innefattar beslut som tas baserat på automatisk behandling av dina personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande används av oss och våra samarbetsbanker när du använder låneförmedlartjänsten.

Detta innebär att den information som du har lämnat och den information som inhämtas genom en kreditupplysning om dig och eventuell medsökande matchas automatiskt mot de grundvillkor som våra samarbetsbanker och långivare har för att bevilja dig ett lån, t.ex. information om inkomst, anställningsform, sökt lånebelopp eller liknande uppgifter. Om du inte uppfyller de grundkrav som en specifik långivare har kommer din ansökan automatiskt att sorteras bort och inte handläggas av den specifika långivaren.

I vissa fall kan du begära en manuell beslutsprocess. Vänligen kontakta oss via e-post på kundservice@lenditum.se för mer information.

4. Vilka tar del av min information?

 • Långivare: för att genomföra vår låneförmedlingstjänst vidarebefordras din låneansökan till våra samarbetsbanker och långivare för att kunna erbjuda dig låneerbjudanden. Dessa långivare är i sin tur ansvariga för sin egen personuppgiftsbehandling. Mer information om våra långivare kan hittas på vår webbplats
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer: i syfte att genomföra kreditupplysning och utvärdering av din ekonomiska situation för att kunna utföra låneförmedlartjänsten i enlighet med användarvillkoren och de lagkrav som ställs på Lenditum
 • Leverantörer: några leverantörer som tillhandahåller exempelvis IT-tjänster eller marknadsföringsanalyser eller statistik kan också komma att delas dina personuppgifter
 • Myndigheter: om nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut kan dina personuppgifter komma att delas med Polisen, Finansinspektionen eller andra myndigheter
 • Företagsavyttring eller förvärv: Om vi avyttrar eller förvärvar verksamheter kan vi komma att dela dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet. Om vi eller en signifikant del av vår verksamhet förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om våra kunder komma att delas. I anslutning till en sådan delning kommer ett lämpligt sekretessavtal ingås för att bevara din information trygg

5. Var lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES. I vissa undantagsfall kan dina personuppgifter överföras till land utanför EU/EES. I tillfälle av detta har Lenditum säkerställt att lämpliga avtal ingåtts som uppfyller EU-kommissionens standardiserade modellklausuler för dataöverföring och som ämnar till att säkerställa en skyddsnivå för dina personuppgifter som är jämbördig med det skydd som tillhandahålls inom EU/EES.

6. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

 • Din personliga integritet är av stor betydelse för oss och dina personuppgifter sparas endast under den tid det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen eller när det krävs att vi lagrar dem i enlighet med rådande lagstiftning
 • Personuppgifter som är nödvändiga för att utföra vår låneförmedlartjänst kommer att sparas under den tid de är nödvändiga för att uppfylla vårt avtal med dig och under 12 månader därefter. Personuppgifter som vi använder i marknadsföring till dig som inte är kund används endast vid marknadsföringstillfället
 • En del uppgifter är vi enligt lag skyldiga att spara under en fastställd period exempelvis för att uppfylla kraven i bokföringslagen, penningtvättslagen och övriga lagkrav som ställs på oss som låneförmedlare
 • Personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska uppfylla vårt avtal med en specifik långivare kommer att lagras under den tid det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med den specifika långivaren
 • Uppgifter om att du har varit kund hos oss lagras för marknadsföringssyften i upp till 10 år och tas därefter bort
 • Kundkommunikation med dig beträffande kundtjänstärenden och klagomål sparas under tiden ärendet är aktivt eller under den tid det behövs för att försvara oss mot rättsliga anspråk och under 12 månader därefter
 • Anonymiserade uppgifter som inte kan knytas till dig som individ kan sparas för analys och statistikändamål i upp till fem år

7. Vad har jag för rättigheter?

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära ett utdrag om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller inkompletta personuppgifter kompletterade
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av vissa personuppgifter förutom dem som lagen kräver att vi behåller
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter där vi anser att vi har ett berättigat intresse. Om vi inte kan påvisa berättigat intresse för behandlingen får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Du kan när som helst invända mot behandling som vi utför för direktmarknadsföringsändamål
 • Rätt till dataportabilitet: Du rätt att begära flyttning av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som vi är skyldiga att behålla enligt lag
 • Använda rättigheter eller ta tillbaka samtycke: Om du vill använda dina rättigheter eller ta tillbaka ditt samtycke till att dela dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på kundservice@lenditum.se. Vill du inte längre ta emot marknadsföring kan du närsomhelst avprenumerera från detta

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen går att hitta på vår webbplats. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår hantering av dina personuppgifter kommer du att få information om ändringarna på vår webbplats i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022

Lenditum_logo_RGB.png

Lenditum AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva kreditförmedling.

Kontakt

Lenditum AB
Org.nr: 559320-5429
Epost: kundservice@lenditum.se
Öppettider: Mån - Fre: 09:30-17:00
Lör och sön: Stängt

© 2022 Lenditum AB